top of page

מדיניות פרטיות

תנאי שימוש

.1 כללי

.1.1 ברוכים הבאים לאתר "וינה עם תום" - סיורים פרטיים וקבוצתיים בוינה עם מדריך מקומי מוסמך. 

.1.2 השימוש ו/או הרכישה באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש, (" ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש או רוכש באתר (להלן: "המשתמש/ים (“לאחר שנכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון.

.1.3 בשימושך באתר זה, הנך מאשר את הסכמתך לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות של אתר ‏(להלן: "מדיניות הפרטיות, (" אשר כולם מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, וכן אתה מאשר כי קראת תנאי שימוש אלה זה בעיון ובקפידה, הבנת אותו והנך מסכים כי יחול עליך ללא יוצא מן הכלל.

.1.4 החברה רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה. 

.1.5 החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו.

.1.6 תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

.1.7 כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש. 

.1.9 כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד.

.2 רכישה באתר:

.2.1 רשאים לרכוש באתר משתמשים שהינם מעל גיל 18 ושהינם כשרים לבצע פעולות משפטיות מחייבות. משתמשים המבצעים רכישה באתר מתחייבים למסור פרטים נכונים ומדויקים בהליך הרכישה. אין למסור פרטים של צד שלישי כלשהו.

.2.2 בעת ביצוע הזמנה באתר הרוכש עשוי להידרש לספק מסמכים מזהים, לדוגמה העתק רישיון נהיגה, דרכון, כרטיס אשראי חתום וכיוצא בזאת. אימות הזהות נועדה, בין היתר, על מנת להגן על האתר ו/או המשתמשים בו.

3.2. מחירי הסיורים כוללים מעת לעת חיוב עבור שירותים נוספים ודמי טיפול כמוגדר בכל הזמנה. המחירים המצוינים באתר אינם כוללים מיסים כלשהם והרוכש יישא בתשלום כל מס שיחול, אם יחול, בגין הזמנתו המחירים המפורטים באתר הם במטבע הנקוב צידם אולם במקרה בו לא מצוין המטבע, המטבע שיחול הוא המטבע בעיר בו מתקיים האירוע הרלוונטי.

4.2. החברה נוקטת במאמצים להבטיח כי המחירים המצוינים באתר הינם המחירים הנכונים והמדויקים, יחד עם זאת ככל שיתברר כי חלה טעות במחיר המצוין באתר, המחיר לתשלום יהיה המחיר הנכון והמדויק.

2.5. התשלומים באתר יתאפשרו באמצעות כרטיס אשראי. 

2.6. ההזמנות באתר הינן סופיות ומרגע אישור ההזמנה על ידי החברה לא יתאפשר ביטול ההזמנה ו/או החלפת סיורים ו/או החזר כספי, אלא על פי מדיניות ביטול של "רפאלוס". 

2.7. מבלי לפגוע באמור בסעיף 2.7 לעיל, אין בביצוע ההזמנה על ידי המשתמש כדי להבטיח את זמינות הטיולים אותם בחר המשתמש ויכול להיות מקרה בו טיולים שהוזמנו על ידי המשתמש אינם זמינים עוד במחיר ו/או בכמות המצוינים בהזמנת המשתמש. הזמנה תיחשב כמאושרת רק לאחר אישורה על ידי "וינה עם תום". 

2.8. במקרה שטיול נדחה, יכובדו הטיולים שהוזמנו על ידי המשתמש במועד החדש שנקבע לאירוע.

2.9. החזר יבוצע במטבע המקורי בו בוצעה ההזמנה. המשתמש יישא בתשלום דמי המרה, לרבות אך לא רק, כפי שיידרש על ידי הבנק של המשתמש.

2.10. המשתמש מסכים ומתחייב להתנהג באופן נאות ולציית לכל החוקים והמדיניות במקום בו נערך  הסיור. 

קניין רוחני:

.3.1 האתר ותוכנו, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים בכל הטקסטים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר בו (להלן: "התוכן, (" שייכים לחברה ו/או לצד שלישי אשר התיר לה את השימוש בהם, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית.

.3.2 המשתמש אינו רשאי להעתיק, להדפיס, לשמור או להשתמש באופן אחר בתוכן האתר אלא לביצוע הזמנה באתר בהתאם לתנאי שימוש אלה.

.3.3 השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" IS") ,("AS דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב של החברה.

.3.4 אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, מכוח השתק או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים באתר ללא ההסכמה בכתב של החברה.

.4 הפרת תנאי השימוש:

.4.1 הייתה לחברה סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין:

.4.1.1 לחסום את גישת המשתמש לאתר;

.4.1.2 לבטל את הזמנת הכרטיסים של המשתמש;

.4.1.3 לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה. 

.4.2 מובהר בזאת כי במקרה של הפרת תנאי כאמור לא תהיה למשתמש כל זכות לקבלת החזר כלשהו מאת החברה.

.5 הגבלת אחריות:

.5.1 החברה משקיעה מאמצים על מנת שהאתר ותוכנו יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני, אך אין היא מעניקה התחייבות ו/או מצג באשר לרמת הדיוק שלהם. המשתמשים מאשרים ומקבלים, כי החברה עשויה שלא לשלוט בתוכן ו/או באבטחת האתר ושירותיו באופן כולל, ולאור זאת, החברה אינה אחראית לאבטחת האתר ו/או לתוכן שבו.

.5.2 כמו כן, החברה משקיעה מאמצים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר, תוכנו ושירותיו, אולם, על אף מאמצי החברה, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה.

5.3. המשתמשים מסכימים כי באחריותם לבדוק ולהעריך את האתר והתוכן, כהגדרתו לעיל, וכי האחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם למשתמשים כתוצאה מהשימוש בתוכן, כולו או חלקו, כולל, בין היתר, כל החלטה שהמשתמשים עשויים לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות והשימושיות של התוכן, מוטלת עליהם.

.5.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי השימוש באתר הינו על בסיס "AS­IS" והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, אשר ייגרמו למשתמשים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתוכן, בין שהחברה צפתה אותם ובין שלא, בין שהחברה יכלה לצפות אותם ובין שלא.

.5.5 אחריותה של החברה בקשר עם כל הזמנה, לכל נזק או הוצאה, מכל מין וסוג, בין שהחברה צפתה אותם ובין שלא, בין שהחברה יכלה לצפות אותם ובין שלא, מוגבלת לנזקים ישירים בלבד ועד לסכום ההזמנה במסגרת אותה הרכישה.

.5.6 למען הסר ספק, מובהר כי החברה אינה אחראית לכל נזק שאינו נזק ישיר, בכלל זה לכל נזק תוצאתי ועקיף ולכל הוצאה מכל מין וסוג, לרבות הוצאות טיסה, לינה וכיוב.'

.5.7 חלק מההזמנות באתר הן במסגרת תיווך בין המשתמש לבין צד שלישי. בהזמנות אלה החברה הינה מתווכת בלבד לפיכך, בין היתר,אין ולא תהא החברה אחראית לכל הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה הנובעים ממעשה או מחדל של צד שלישי וכל מי מטעמם.

.5.8 האתר יכול שיציע קישורים, היפר­קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר.

.5.9 החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם.

.5.10 החברה לא תהא אחראית בגין אי יכולתה לקיים התחייבויותיה ו/או בגין כל עיכוב באספקה ו/או ביטול הזמנה עקב כוח עליון כהגדרתו להלן. לעניין זה "כוח עליון" משמעו: שריפה, תופעת ו/או אסון טבע מכל סוג רעידת אדמה, סופת שלגים, הצפה וכיוצא בזה, מגיפה, תאונה, שביתה, השבתה, מחלוקות עובדים, מהומות, הפרעות, הכרזת מצב חירום, פעולות טרור, מלחמה, כל צו או חוק עירוני, מדינתי או לאומי, פעילות מבצעים ומבצעים צבאיים, כל כשל בהעברה או עיכוב העברה, כוח או מערכת תקשורת וכן, מעשה ו/או מחדל של צד שלישי שאינו בשליטתה של החברה.

.6 מדיניות הגנת הפרטיות:

.6.1 החברה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של החברה אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים בקשר עם ביקורם באתר.

.6.2 החברה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון של המשתמשים) כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב, (אשר יגיעו לידיעתה באמצעות השימוש באתר ומידע שהועבר על ידי המשתמש. מידע כאמור ישמש את החברה למטרת פעילותה העסקית.

.6.3 מובהר בזאת, כי לצורך מסירת פרטים אישיים על ידי אדם שטרם מלאו לו 18 שנים, נדרשת הסכמת הורה או אפוטרופוס.

.6.4 החברה תעשה שימוש במידע האישי ככל שיידרש במסגרת הטיפול בהזמנתו של המשתמש ו/או בכל עניין הקשור אליה.

.6.5 החברה לא תעביר את המידע האישי לצד שלישי כלשהו אלא לשם טיפול בהזמנתו של המשתמש (לדוגמה צד שלישי המבצע את המשלוח (אלא על פי דין.

.6.6 לחברה לא תהיה כל חבות במקרה שמשתמש באתר, בניגוד לתנאי השימוש, יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר) לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה (מבלי שהמשתמש באתר קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, מסירת מידע כאמור וכל שימוש שתעשה בו החברה הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

.6.7 החברה נוקטת מאמצים לאבטחת המידע האישי. יחד עם זאת, מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חשיפת המידע בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם וככל שיעלה בידי צד שלישי כאמור לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו

לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

.6.8 החברה עשויה לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני בקשר עם השימוש באתר לכתובת הדוא"ל של המשתמש כפי שנמסרה בעת ביצוע הזמנה, בין היתר, אישור דוא"ל בדבר פרטי הזמנת המשתמש, תזכורת בדוא"ל טרום אירוע לגבי האירוע אליו רכש כרטיסים, ומשוב לאחר אירוע לגבי חוויית המשתמש. משתמש המבצע הזמנה באתר מאשר לחברה להוסיף את המשתמש לרשימת הדיוור של החברה לקבלת מידע על אירועים צפויים. משתמש שאינו מעוניין בקבלת דיוור (opt­out) יכול להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה באמצעות הקלקה על הקישור "בטל הרשמה" בדוא"ל שנשלח על ידי החברה.

 .7 מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר – COOKIES

.7.1 כאשר משתמש באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. "Cookies" “) עוגיות (" הן קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש.

.7.2 תפקידן העיקרי של ה, Cookies בין היתר, לסייע למשתמשים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את הCookies­  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש,  לחסום את כל הCookies­ או לקבל התרעה לפני ש­ Cookie מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

8 הדין החל וסמכות השיפוט

.8.1 התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

.8.2 סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו וכל רכישה דרכו מוקנית בזאת באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב.

.9 שונות

.9.1 במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

.9.2 אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנים לחברה לפי כל דין.

bottom of page